Tootjagarantii

Appleʼi piiratud garantii üheks aastaks

Selle garantiitunnistusega kinnitab Apple, et kohustub rahuldama tarbijakaitse seaduste või määruste alla kuuluvaid klientide nõudeid, mis puudutavad materjalide ja valmistamise tõttu tekkivaid riistvara vigu. Garantiitingimused vastavad selle riigi seadustele, kus toote ost toimus, ja tingimusi tõlgendatakse vastavalt neile seadustele.


Appleʼi garantiikohustused

Apple, nagu allpool määratletud, annab sellele Apple'i kaubamärgiga riistvaratootele garantii materjalide ja valmistamise vigade suhtes normaalkasutuse puhul perioodiks üks (1) aasta, alates toote jaemüügist ostmisest algse lõppkasutajast ostja poolt („Garantiiperiood“). Kui tekib riistvara viga ja kehtiv nõue saadakse Garantiiperioodi jooksul, siis Apple oma valikul ja seadusega lubatud piirides kas:
parandab riistvara vea tasu küsimata, kasutades selleks uusi või remonditud asendusosi;
vahetab toote uue toote vastu, mis on uus või mis on valmistatud uutest või töökorras kasutatud osadest ning mis on funktsionaalselt vähemalt võrdne algse tootega;
hüvitab toote ostuhinna.

Apple võib nõuda, et vahetaksite defektsed osad uute või remonditud, kasutaja poolt paigaldatavate osadega, mille pakkumisega Apple täidab oma garantiikohustuse. Vahetustoode või -osa, sh kasutaja poolt paigaldatav osa, mis on paigaldatud vastavalt Appleʼi juhistele, saab algse toote allesjääva garantii või garantii üheksakümmend (90) päeva alates vahetuse või remondi kuupäevast, olenevalt sellest, kumb kestab kauem. Kui toode või osa vahetatakse, saab vahetusüksusest Teie omand ja väljavahetatud üksusest Apple'i omand. Appleʼi poolt garantiikohustuse täitmiseks antud osi peab kasutama toodetes, mille jaoks garantiiteenindust nõuti. Kui antakse hüvitus, peab toote, mille eest hüvitus anti, Appleʼile tagastama ja sellest saab Appleʼi omand.


Garantiiteeninduse tingimused

Enne garantiiteeninduse taotlemist vaadake palun internetis olevaid abimaterjale, millele viidatakse ostetud tootega kaasas olevas dokumentatsioonis.
Kui pärast nende ressursside kasutamist Teie toode siiski õigesti ei funktsioneeri ja olete toote ostnud Eestist, Lätist või Leedust, võtke ühendust selle kaupluse esindajaga, kust toote ostsite, või Appleʼi volitatud teenusepakkujatega (AASP, Apple Authorized Service Providers) – nende kontaktandmed leiate sellest garantiitunnistusest või meie kodulehelt. Kui võtate Appleʼiga ühendust telefoni teel, võivad sõltuvalt Teie asukohast rakenduda muud tasud. Helistamisel aitab Appleʼi esindaja või AASP kindlaks teha, kas Teie toode vajab teenindust ja kui teenindus on vajalik, teavitab, kuidas Apple seda pakub. Peate aitama oma toote vea otsimisel tekkivate küsimuste puhul ning järgima Apple'i garantiiprotseduure.
Kui otsite abi Eestis, Lätis või Leedus, siis Apple pakub garantiiteenindust Appleʼi volitatud teenusepakkujate (AASP) asukohas ja ainult juhul, kui koos defektse Appleʼi tootega edastatakse garantiiperioodi jooksul 1) garantiitunnistus ja/või originaalarve või muu ostu tõendav dokument ostukuupäeva, arve või kviitungi numbri, toote hinna, edasimüüja kohta käiva teabe ja toote seerianumbriga. 2) registreerimis info viisil ja ulatuseset nagu Teil on võimalus seda anda. Omandades selle garantiitunnistuse ja/või arve või muu ostu tõendava dokumendi kinnitate, et tutvusite kogu selles garantiitunnistuses antud teabega.
Kui viga esineb Apple Ipod/Isight todetel ja põhjendatud nõue esitatakse peale saja kaheksakümne (180) päeva möödumist ostust, võivad toote paranduse või vahetuse korral Apple poolt, lisanduda transpordi ja/või käsitluskulud.
Teeninduse valikuvõimalused, osade saadavalolek ja vastuse saamiseks kuluv aeg võib erineda sõltuvalt riigist, kus teenindust taotletakse. Teeninduse valikuvõimalused võivad alati muutuda. Kui toodet ei saa teenindada riigis, kus teenindust taotletakse, võite olla ise saate- ja käsitsemiskulude tasumise eest vastutav. Kui soovite teenindust riigis, mis pole osturiik, peate järgima kõiki rakenduvaid ekspordiseadusi ja -määrusi ning vastutate kõigi erikohustuste, käibemaksu ja muude seonduvate maksude ja kulude eest. Rahvusvahelise teeninduse puhul võib Apple defektseid tooteid ja osi parandada või vahetada võrdväärsete toodete ja osadega, mis ühilduvad kohalike standarditega. Kooskõlas rakenduvate seadustega võib Apple enne garantiiteeninduse andmist nõuda, et esitaksite tõendeid ostu üksikasjadest ja/või järgiksite registreerumisnõudeid. Palun vaadake selle või mõne muu garantiiteeninduse saamisega seotud teema üksikasju kaasasolevast dokumentatsioonist.
Apple säilitab ja kasutab klienditeavet vastavalt Appleʼi kliendiprivaatsuse poliitikale, millele pääsete ligi aadressil www.apple.com/legal/privacy.
Kui Teie tootes saab hoiustada tarkvaraprogramme, andmeid või muud teavet, peaksite sisu kaitsmiseks ja ettevaatusabinõuna võimalike talitlushäirete eest tegema toote kõvakettal või muul andmekandjal olevast teabest perioodilisi varukoopiaid. Enne toote edastamist garantiiteenindusele on Teil vastutus säilitada sisust eraldi varukoopia ning deaktiveerida kõik turvaparoolid. On võimalik, et garantiiteeninduse käigus läheb Teie kõvaketta sisu kaotsi või muutub, ning Apple ja selle esindajad pole vastutavad andmekandjal või teenindatava toote mis tahes osas sisalduvate programmide, andmete või muu teabe kahju või kaotuse eest. Teie toode tagastatakse Teile seadistatuna nii, nagu see oli algselt ostes, koos rakendatavate värskendustega. Olete ise vastutav kõigi muude tarkvaraprogrammide, andmete ja paroolide uuesti installimise või sisestamise eest. Tarkvaraprogrammide ja kasutaja andmete taastamine ning uuesti installeerimine ei kuulu selle piiratud garantii alla.


Välistused ja piirangud

See piiratud garantii rakendub ainult riistvaratoodetele, mis on toodetud Appleʼi poolt või jaoks ning mida saab tuvastada neile kantud „Appleʼi“ kaubamärgi, kaubanime või logo abil. Piiratud garantii ei rakendu ühelegi mitte-Appleʼi riistvaratootele või tarkvarale isegi, kui see on pakendatud või müüdud koos Appleʼi riistvaraga. Muud tootjad, varustajad või avaldajad peale Appleʼi võivad lõppkasutajast ostjale pakkuda oma garantiisid, ent Apple, niivõrd kui seadused lubavad, pakub oma tooteid „nagu on“ põhimõttel. Appleʼi levitatav tarkvara Apple'i marginimega või ilma selleta (sealhulgas, aga mitte ainult, süsteemitarkvara) ei kuulu selle piiratud garantii alla. Oma tarkvara kasutusõiguse üksikasju vaadake tarkvaraga kaasasolevast litsentsilepingust.
Apple ei garanteeri, et toote toimimine on katkestusteta või tõrgeteta. Apple ei vastuta kahju eest, mis tekib toote kasutamisega seotud juhiste mittejärgmise tõttu.

See garantii ei rakendu:

  • kahjule, mille põhjustas kasutamine mitte-Appleʼi toodetega;
  • kahjule, mille põhjustas õnnetusjuhtum, kuritarvitus, üleujutus, tulekahju, maavärin või muud välised põhjused;
  • kahjule, mille põhjustas toote kasutamine väljaspool Appleʼi kirjeldatud lubatud või ettenähtud kasutusalasid;
    kahjule, mille põhjustas teenindus (sealhulgas täiendused ja laiendused), mis viidi läbi kellegi poolt, kes pole Apple'i esindaja ega Apple'i volitatud teenusepakkuja (AASP);
  • tootele või osale, mida on muudetud funktsionaalsuse või kasutusvõimaluste teisendamiseks ilma Appleʼi kirjaliku loata;
  • kui Appleʼi seerianumber on eemaldatud või moonutatud.

Seadusega lubatud piires on see garantii ja ülal kirjeldatud heastamisviisid teisi välistavad ja need kehtivad kõigi muude garantiide, heastamisviiside ja tingimuste asemel, olgu need suulised või kirjalikud, statuudikohased, väljendatud või eeldatavad. Rakenduva seadusega lubatud piirides loobub Apple spetsiaalselt igasugustest ja kõikidest statuudikohastest või eeldatud garantiidest, sealhulgas, aga mitte ainult, turustatavuse garantii, kindlaks otstarbeks sobivuse garantii ja peidetud või latentsete vigade eest kaitsev garantii. Kui Apple ei saa seaduslikult statuudikohastest või eeldatud garantiidest loobuda, siis seadusega lubatud määral piiratakse kõik niisugused garantiid ajaliselt siin väljendatud garantii kestusega ning parandus- või asendusteenindus määratakse Apple'i poolt vastavalt viimase eelistusele. Ühelgi Appleʼi edasimüüjal, esindajal ega töötajal pole volitust seda garantiid muuta, laiendada või sellele täiendusi teha. Kui mõnda tingimust peetakse seadusevastaseks või mittejõustatavaks, ei mõjuta see allesjäävate tingimuste seaduslikkust või jõustatavust.
Välja arvatud selles garantiis kirjeldatu ja seadusega lubatud piires pole Apple vastutav otsese, erilise, juhusliku või kaasneva kahju eest, mis tuleneb garantii või tingimuste rikkumistest, või vastavalt mis tahes muule legaalteooriale, sealhulgas, aga mitte ainult, kasutatavuse kaotus, tulude kaotus, tegelike või oodatud kasumite kaotus (sealhulgas lepinguliste kasumite kaotus), raha kasutatavuse kaotus, oodatud säästude kaotus, ärikaotus, võimaluste kaotus, hea tahte kaotus, maine kaotus, andmete kaotus, kahju või vigasus, või kuidas tahes põhjustatud otsene või kaasnev kaotus või kahju, sealhulgas varustuse ja omandi vahetamine, mis tahes Appleʼi toodetega kasutatud või nendes hoiustatud programmi või andmete taastamine, programmeerimine või reprodutseerimine ning suutmatus hoida tootes salvestatud andmete konfidentsiaalsust. Eelpool olev piirang ei rakendu surma või isiklike vigastustega seotud nõuetele või statuudikohasele vastutusele sihiliku ja jämeda hooletu toimimise ja/või tegematajätmise eest. Apple loobub mis tahes kinnitusest, et on võimeline toodet vastavalt sellele garantiile niimoodi parandama või välja vahetama, et programmid või andmed ei satu ohtu ega lähe kaotsi.